Bathing suit by speedo

STORY BY

 Photography:  Katya Teller/@katyateller

Model, MUAH: Dmitriy Grushkivskiy/ @dimagrushkivsky
Style: Yulia Shevchenko / @yu.s.official